ДЕПРИВАЦИОН ҲОЛАТЛАРГА ОЛИБ КЕЛУВЧИ КЎРУВ НЕРВИ РИВОЖЛАНИШИ НУҚСОНЛАРИНИНГ КЛИНИК-ТАШХИСИЙ МЕЗОНЛАРИ

ДЕПРИВАЦИОН ҲОЛАТЛАРГА ОЛИБ КЕЛУВЧИ КЎРУВ НЕРВИ РИВОЖЛАНИШИ НУҚСОНЛАРИНИНГ КЛИНИК-ТАШХИСИЙ МЕЗОНЛАРИ

Авторы

  • Э. Н. Билалов Тошкент тиббиёт академияси
  • Р. А. Закирходжаев Ташкентская медицинская академия
  • И. Р. Асрорхужаева Ташкентская Медицинская Академия

DOI:

https://doi.org/10.57231/j.ao.2023.3.3.006

Ключевые слова:

электроретинограмма, гипоплазия, депривация, колобома

Аннотация

Долзарблиги. Кўрув нерви дискининг туғма нуқсонлари турли мамлакатларда 5–6% ҳолларда кўзи ожизлик ва кўриш қобилияти пасайишининг асосий хавф омили ҳисобланиб, бунда кўрув аъзоси туғма нуқсонларининг аниқланиш даражаси 2–4% ни ташкил қилади. Ўз навбатида ирсий ўзгаришлар 50% ҳолатларда болаларда кўрликнинг ривожланишига олиб келади. Тадқиқот мақсади. Кўрув нерви дискининг туғма нуқсонлари бўлган бемор болаларда депривацион ҳолатлар кечишининг ўзига хос бўлган клиник жиҳатларини аниқлашдан иборат. Материал ва услублар. Илмий тадқиқот иши 1 — сонли шаҳар болалар клиник шифохонасида 2022–2023 йиллар давомида олиб борилди. Тадқиқот давомида 70 нафар (118 та кўз) кўрув нерви дискининг туғма гипоплазияси (Q14.2) ташҳиси қўйилган, ёши 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган бемор болалар ва амалда соғлом бўлган 20 нафар соғлом болаларда (40 та кўз) ўтказилган электрофизиологик текширув ва оптик когерент томография натижалари таҳлил этилди. Текширишнинг электрофизиологик усулларидан кўришда чақирилган потенси-
аллар (КЧП) “Нейрон-Спектр 4/ВПМ” ускунасида ўтказилиб, оптик когерент томографияда (“Стратус” ОСТ-3 “Carl Zeiss Meditec”) тўр парда нерв толалари қалинлиги баҳоланди. Натижалар. Стьюдентнинг t-критерияси асосида комплекс таҳлилдан ўтказилди. Ўртадаги фарқ p≤0,05 бўлганда статистик аҳамиятли деб топилди. Натижалар ва муҳокама. КЧП Р100 амплитудасининг бир томонлама пасайиши 75,3%, икки томонлама пасайиши — 24,7% беморда қайд қилинди. Амплитуданинг монокуляр пасайиши шикастланишнинг бир томонлама прехиазмали даражасини кўрсатган бўлса, унинг билатерал пасайиши икки томонлама касалликни кўрсатди. Қиёсий таҳлил натижасида кўриш ўткирлиги ва тўр парда нерв толалари қалинлиги (ТНТҚ; RNFL) қалинлиги кўрсаткичлари бир-бирига бевосита боғлиқлиги аниқланди: шикастланган кўзнинг ТНТҚ умумий ўртача қалинлиги қанча кам бўлса, кўриш ўткирлиги ҳам шунчалик паст бўлди. КНГда КНД диаметрининг (нормадаги 1,94±0,30 га қарши 1,29±0,31) ва физиологик эксквациянинг (нормадаги 0,65±0,41 га қарши 0,32±0,26) статистик аҳамиятли кичрайиши кузатилди. Юқорида келтирилганларга мувофиқ равишда уларнинг майдони ҳам кичрайиши кузатилди. Хулоса. Нейрофизиологик ва нейровизуал текширув усуллари ёрдамида ёш болалар ўз холатларига субъектив баҳо беролмаганида, шифокорнинг объектив баҳолаши қийин бўлган вазиятларда, депривацион клиник белгиларни эрта аниқлашда оптик когерент томография ва электроретинограмманинг тутган ўрни мухимлиги яна бир бор исботланди.

Биографии авторов

Э. Н. Билалов, Тошкент тиббиёт академияси

Офтальмология кафедраси мудири, профессор, т. ф. д.

Р. А. Закирходжаев, Ташкентская медицинская академия

Офтальмология кафедраси доценти, т. ф. д.

И. Р. Асрорхужаева, Ташкентская Медицинская Академия

Тиббий педагогика факультети 6‑босқич талабаси

Библиографические ссылки

Зокирхожаев Р. A., Зайниддинова Г. У., Aсрорхожаева И. Р. Особенности клинического течения оптической невропатии у больных с дисциркуляторной энцефлопатией. Передовая Офтальмология. 2023;1(1):65–68 DOI: https://doi.org/10.57231/j.ao.2023.1.1.015

Камилов, Х. М., Касымова, М. С., & Закирходжаев, Р. А. Использование мелькающего света при дифференциальной диагностике патологии зрительного нерва. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2012;13 (2), 68-70. [Kamilov, Kh. M., Kasymova, M. S., & Zakirkhodzhaev, R. A. The use of flickering light in the differential diagnosis of optic nerve pathology. breast cancer. Clinical ophthalmology. 2012;13(2), 68-70. (In Russ.)]

Хасанов Н. Н., Закирходжаев Р. А. Клиническое проявление офтальмопатологических признаков при вертебробазилярной недостотачности. Передовая Офтальмология. 2023;1(1):177–179. DOI: https://doi.org/10.57231/j.ao.2023.1.1.041

Bakhritdinova F. A., Bilalov E. N., Oralov B. A., Mirrakhimova S. S., Safarov J. O., Oripov O. I., Nabiyeva I. F. The assessment of lacrimal film condition in patients with dry eye syndrome during therapy. Russian Ophthalmological Journal. 2019;12(4):13–18. (In Russ.) https://doi.org/10.21516/2072–0076–2019–12–4–13–18

Kang S, Kim US. Using ImageJ to evaluate optic disc pallor in traumatic optic neuropathy. Korean J Ophthalmol. 2014 Apr;28(2):164–9. https://doi.org/10.3341/kjo.2014.28.2.164

Kaur S, Jain S, Sodhi HB, Rastogi A, Kamlesh. Optic nerve hypoplasia. Oman J Ophthalmol. 2013 May;6(2):77–82. https://doi.org/10.4103/0974–620X.116622

Kotch C, Avery R, Getz KD, Bouffet E. Risk factors for treatment-refractory and relapsed optic pathway glioma in children with neurofibromatosis type 1. Neuro Oncol. 2022 Aug 1;24(8):1377–1386. https://doi.org/10.1093/neuonc/noac013

Narzikulova KI, Bakhritdinova FA, Mirrakhimova SSh, Oralov BA. Development and evaluation of the effectiveness of photodynamic therapy in inflammatory diseases of the ocular surface. Ophthalmology Journal. 2020;13(3):55–65. https://doi.org/10.17816/OV33828

Oripov OI, Bilalov EN, Israilov RI, Umarov RZ, Bilalov BE, Khudaibergenov GU. Pathomorphological features of the necrotic orbital wall lesions and orbital soft-tissue lesions in COVID‑19‑associated cavernous sinus thrombosis: a case report. J.ophthalmol.(Ukraine). 2022;5:71–74. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202257174

Oripov OI, Bilalov EN, Umarov RZ. Method of endoscopic decompression of the orbit and optic nerve in case of cavernous sinus thrombosis. Sovremennye tehnologii v oftal'mologii. 2022;3(43):78–82.

Туйчибаева Д.М. Основные характеристики динамики показателей инвалидности вследствие глаукомы в Узбекистане. Офтальмология. Восточная Европа. 2022;12.2:195-204. [Tuychibaeva D.M. Main Characteristics of the Dynamics of Disability Due to Glaucoma in Uzbekistan. "Ophthalmology. Eastern Europe", 2022;12.2:195-204. (in Russian)]. https://doi.org/10.34883/PI.2022.12.2.027

Tuychibaeva DM. Longitudinal changes in the disability due to glaucoma in Uzbekistan. J.ophthalmol.(Ukraine).2022;4:12-17. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202241217

Agzamova S.S. Improvement of diagnostics and treatment of ophthalmic complications in zygomatic and orbital injuries. "Ophthalmology. Eastern Europe". 2021:11(3);311-320. https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.3.030

Агзамова С.С. Ретроспективный анализ состояния офтальмологического статуса при травмах скулоорбитального комплекса. Stomatologiya. 2021;1(82):89–92. https://doi.org/10.34920/2091-5845-2021-29

Янгиева Н.Р, Туйчибаева Д.М. Эффективность вторичной профилактики возрастной макулярной дегенерации. Биология ва тиббиёт муаммолари. 2021; 21(3):158–161. [Yangieva NR, Tuychibaeva DM. The effectiveness of secondary prevention of age-related macular degeneration. Biology va tibbiyot muammolari. 2021; 21(3):158–161. (In Russ.)].

Янгиева Н.Р, Туйчибаева Д.М. Эффективность лютеинзеаксантин содержащего витамино- минерального комплекса в медикаментозной терапии возрастной макулярной дегенерации. Медицина и инновации. 2021;1(3): 20–28. [Yangieva NR, Tuychibaeva DM. Efficiency of luteinzeaxanthin-containing vitamin- mineral complex in drug therapy of age-related macular degeneration. Medicine and innovations. 2021;1(3): 20–28. (In Russ.)].

Загрузки

Опубликован

2023-05-23

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...